Paziņojums par fondu apvienošanu

IPAS “INVL Asset Management”, atvērtā ieguldījumu fonda “FINASTA SABALANSĒTAIS FONDS”, ISIN LV0000400265, (turpmāk – Finasta Sabalansētais fonds) un atvērtā ieguldījumu fonda “FINASTA OBLIGĀCIJU FONDS”, ISIN LV0000400257, (turpmāk – Finasta Obligāciju fonds) pārvaldnieks informē par šo fondu apvienošanu un aicina Jūs iepazīties ar šo informāciju.

APVIENOJAMIE FONDI

IPAS ”INVL Asset Management” (turpmāk – Fonda pārvaldnieks) ir izvērtējis visus tā pārvaldībā esošos ieguldījumu fondus, to investīciju stratēģijas un finanšu rādītājus. Nolūkā rīkoties klientu, kā arī pārvaldīto ieguldījumu fondu labākajās interesēs, Fonda pārvaldnieks optimizē savu darbību un kopā ar Lietuvā reģistrēto pārvaldes uzņēmumu UAB “INVL Asset Management” ir apstiprinājis trīs ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu, kuras ietvaros:

 • Latvijā reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds Finasta Obligāciju fonds un atvērtais ieguldījumu fonds Finasta Sabalansētais fonds tika iekļauts Lietuvā reģistrētā harmonizētajā atvērtā ieguldījumu fonda “Finasta Umbrella Fund” – Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds (ISIN: LTIF00000468) - sastāvā.

(turpmāk – Fondu apvienošana).

Lēmumu ir apstiprinājušas IPAS ”INVL Asset Management” un UAB “INVL Asset Management” valdes. Abi minētie fondu pārvaldīšanas uzņēmumi pieder vienai finanšu grupai – AB “Invalda INVL”:

 • IPAS „INVL Asset Management“ (Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda pārvaldnieks);
 • UAB „INVL Asset Management“ (Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda pārvaldnieks).

Šī lēmuma pieņemšanu ir sekmējuši centieni izveidot pamatu potenciāli spēcīgiem, aktīviem un ienesīgiem INVL grupas ieguldījumu fondiem, kā arī veicināt līdzekļu ieplūšanu iepriekš minētajos fondos. Paredzams, ka apvienošana būs izdevīga apvienojamo fondu dalībniekiem, sasniedzot maksimālo iespējamā ieguldījumu pieauguma rezultātu iegūstošā fonda turpmākajā darbībā.

Fondu apvienošana notika 2016.gada 19.janvārī.
Pēc Fondu apvienošanas:

 • Fonds, kas turpina darbību (iegūstošais fonds) būs – Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds (ISIN: LTIF00000468);
 • Likvidējamais fonds – Finasta Obligāciju fonds (ISIN LV0000400257);
 • Likvidējamais fonds – Finasta Sabalansētais fonds (ISIN LV0000400265).

2016.gada 19.janvārī Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds ieguldītāji kļuva par Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda ieguldītājiem (fonda ieguldījumu apliecību turētājiem).

FINASTA EMERGING EUROPE BOND APAKŠFONDS

Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds ir MORNINGSTAR un Lipper Leaders novērtēts fonds ar piecu gadu investīciju vēsturi. Tas ir viens no četriem Finasta Umbrella fonda apakšfondiem, kas ir reģistrēts Lietuvā un kuru pārvalda pārvaldes uzņēmums UAB “INVL Asset Management”1. UAB “INVL Asset Management” (turpmāk – INVL Lietuva) ir veiksmīgi pārvaldījusi Finasta Umbrella fondu, kas dibināts 2010.gada 29.oktobrī un šobrīd sastāv no četriem apakšfondiem:

Finasta Umbrella fonds

2012. gada 1. janvārī trīs citi ieguldījumu fondi tika iekļauti Finasta Umbrella Fund, tādējādi izveidojot spēcīgu un potenciāli pievilcīgu vienotu ieguldījumu fondu pārliecinātiem ieguldītājiem. Ar skaidri noteiktiem ieguldījumu ģeogrāfiskajiem reģioniem un ienesīgām ieguldījumu stratēģijām, visi Finasta Umbrella Fund apakšfondi ir populāri Lietuvas ieguldītāju vidū un ir sasnieguši kopējo neto aktīvu vērtību 29 miljoni EUR.

Trīs apakšfondi (Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds, Finasta New Europe TOP20 Apakšfonds un Finasta New Russia TOP20 Apakšfonds) ir iekļauti NASDAQ OMX Baltija regulētajā tirgū (www.nasdaqbaltic.omx) un tiek izplatīti arī citās dalībvalstīs: Latvijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā un Vācijā. Apakšfondi tiek aktīvi izplatīti Zviedrijā ar vairāku oficiālu izplatītāju starpniecību. Tādējādi plašais izplatīšanas tīkls veido potenciālu fonda aktīvu pieaugumam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc Fondu apvienošanas, Jūsu ieguldījumu turētājbanka mainīsies un par turētājbanku tiks noteikta SEB banka (reģ.nr. 112021238, adrese: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva).

Pārējās no Fondu apvienošanas izrietošās izmaiņas ir minētas turpmāk. Vairāk informācijas par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfondu (ieguldītājiem paredzētā informācija, Nolikums, Prospekts, iepriekšējās darbības rezultāti) var iegūt mūsu mājaslapā www.invl.com vai, sazinoties ar mūsu birojiem Lietuvā vai Latvijā.

IZMAIŅAS, KAS ATTIECAS UZ FONDU APVIENOŠANU

Pēc veiktās Fondu apvienošanas likvidējamo fondu Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds fonda ieguldījumu apliecības minēto fondu ieguldītājem bez maksas tiks apmainītas pret fonda, kas turpina darbību, Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds, ieguldījumu apliecībām. Tādējādi Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda ieguldītāji kļūs par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda ieguldītājiem un tiem būs jāiegulda saskaņā ar Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda noteikumiem. Tādējādi tie piedzīvos noteiktas pozitīvas pārmaiņas.

Ieguldījumu stratēģiju, maksājumu, komisiju u.c. salīdzinājums attiecībā uz apvienojamajiem fondiem:

  Pirms apvienošanas
(Finasta Obligāciju fonds)
Pirms apvienošanas
(Finasta Sabalansētais fonds)
Pēc apvienošanas
(Finasta Emerging Europe Bond apakšfonds)
Ieguldījumu stratēģija Līdz 100 procentiem fonda aktīvu tiek ieguldīti parāda vērtspapīros, koncentrējoties galvenokārt uz Centrāleiropu, Austrumeiropu un NVS2. Līdz 50 procentiem fonda aktīvu tiek ieguldīti parāda vērtspapīros un līdz 50 procentiem aktīvu tiek ieguldīti akcijās, koncentrējoties galvenokārt uz Centrāleiropu, Austrumeiropu un NVS. Līdz 100 procentiem apakšfonda aktīvu tiek ieguldīti parāda vērtspapīros, kurus emitējuši attīstības Eiropas valstu valdības un komercsabiedrības, kuras, ņemot vērā veikto kredītanalīzi, atzītas par visdaudzsološākajām.
Fonda pamat valūta EUR EUR EUR
Ieguldījumu reģions Visa pasaule Visa pasaule Ierobežots: līdz 100 procentiem aktīvu tiek ieguldīti Centrāleiropas, Austrumeiropas un NVS valstīs.
Ieguldījumu riska kategorija 3 kategorija* 3 kategorija* 3 kategorija*
Etalona indekss Nav Nav 0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe*) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe*) + 0,1 * Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (ECC0TR01 Index*)
Ieguldījumu apliecību apmaiņas noteikumi - - Iespēja samainīt Apakšfonda ieguldījumu apliecības pret citiem apakšfondiem Finasta Umbrella Fund ietvaros.
Iekļaušana regulētajā tirgū - - Apakšfonds ir iekļauts NASDAQ OMX Viļņa ieguldījumu fondu sarakstā
Turētājbanka Swedbank, AS** Swedbank, AS** AB SEB Bank
Ieguldījumu apliecības ieguldītāju finanšu instrumentu kontos Ar sešām zīmēm aiz komata Ar sešām zīmēm aiz komata Ar četrām zīmēm aiz komata
Fonda neto aktīvi Ar septiņām zīmēm aiz komata Ar septiņām zīmēm aiz komata Ar četrām zīmēm aiz komata
Fonda neto aktīvu vērtība Ar četrām zīmēm aiz komata Ar četrām zīmēm aiz komata Ar četrām zīmēm aiz komata
Maksājumi:
Pārvaldīšana 1,50% 1,75% 1%
Izplatīšana Šobrīd piemērojams 0,5% (maksimāli 3% saskaņā ar fonda dokumentiem) Šobrīd piemērojams 1%, (maksimāli 3% saskaņā ar fonda dokumentiem) Šobrīd piemērojams 1% (maksimāli 2% saskaņā ar fonda dokumentiem)
Apakšfondu nomaiņa N/A N/A 0,25%
Atpakaļpirkšana 0% 0% 0%
Turētājbankas maksas 0.3% + 142.29 EUR (ikmēneša maksājums) 0.3% + 142.29 EUR (ikmēneša maksājums) maksimāli 0,5%
Audita maksa maksimāli 0,2% maksimāli 0,2% maksimāli 1% (no apakšfonda vidējās gada neto aktīvu vērtības)
Maksājumi citām finanšu iestādēm maksimāli 1,5% maksimāli 1,5%
Darījumu izmaksas maksimāli 1% (no veiktā darījuma vērtības)
Juridiskās izmaksas maksimāli 1% (no apakšfonda vidējās gada neto aktīvu vērtības)
- maksājumi par bankas pakalpojumiem;
- citi darbības izdevumi
maksimāli 1% (no apakšfonda vidējās gada neto aktīvu vērtības)
NASDAQ OMX Viļņas regulētā tirgus maksas; N/A N/A
Likviditātes nodrošinātāja maksas N/A N/A
Kopējie maksimālie maksājumi 3,70% (no fonda gada vidējās neto aktīvu vērtības) 3,95% (no fonda gada vidējās neto aktīvu vērtības) 2,00%(no Apakšfonda gada vidējās neto aktīvu vērtības)
Pastāvīgie izdevumi 2014. gadā*** 2,05% 2,29% 1,33%
MORNINGSTAR**** - - 4 zvaigznes
Lipper Leaders***** - - 5 punkti un 4 punkti

JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe – etalona indekss, kas izseko Attīstības Eiropas valstu valdību emitēto obligāciju sniegumu;
CEMBI Broad Europe – etalona indekss, kas izseko Attīstības Eiropas uzņēmumu emitēto obligāciju sniegumu;
ECCOTR01 Index – etalona indekss, kas izseko izmaiņas 1 mēneša LIBOR.
* Šis rādītājs parāda fonda riska un ienesīguma attiecību. Skalā no 1 līdz 7, lielāks cipars nozīmē, ka jāuzņemas lielāks risks, lai sasniegtu lielāku ienesīgumu. 1. kategorijas ieguldījums ne vienmēr ir bez riska. Riska kategoriju aprēķina, izmantojot vēsturiskos datus, tādējādi tas negarantē līdzīgu fonda ienesīgumu nākotnē. Fonda riska rādītājs ir iekļauts katra fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā (IPP).
**Pirms apvienošanas Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda turētājbanka ir Swedbank, AS (reģistrācijas numurs 40003074764, Balasta dambis 15, LV-1048, Rīga, Latvija); pēc apvienošanas turētājbanka būs tā pati, kas pārējiem apakšfondiem – AB SEB bank (reģistrācijas numurs 112021238, Gedimino pr. 12, Viļņa, Lietuva).
***Šajā tabulā uzrādītie pastāvīgie izdevumi ir balstīti uz pagājuša gada izdevumiem, kas beidzās 2014. gada decembrī. Šis skaitlis var būt citādāks katru gadu. Šis skaitlis sevī neiekļauj maksu par darbības rezultātiem un komisijas maksas un izdevumus par darījumu slēgšanu ar fonda aktīviem, izņēmums ir gadījumi, kad no fonda aktīviem tiek segtas parakstīšanās un (vai) atpakaļpirkšanas maksas, fonda/Apakšfonda vārdā pērkot vai pārdodot ieguldījumu apliecības vai cita kolektīvā ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu daļas.
****MORNINGSTAR – starptautiska, neatkarīga ieguldījumu fondu vērtēšanas aģentūra – novērtē un sarindo ieguldījumu fondus ar vismaz 3 gadu ilgu vēsturi pēc kritērijiem, kas balstās uz riska un ienesīguma attiecību (uz 2015. gada 30. oktobri) www.morningstar.lt/lt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LYK4
*****Lipper Leaders – globāls līderis ieguldījumu fondu informācijas, analītisko instrumentu un komentāru sniegšanā – ir piešķīris augstāko vērtējumu (5 punktus) Lipper Leaders Reitingā Uzturēšanas un izmaksu kategorijā un 4 punktus Lipper Leaders Reitingā Kopējā ienesīguma kategorijā (uz 2015. gada 27. oktobri) www.lipperleaders.com/Result.aspx#

GAIDĀMĀ IETEKME UZ JŪSU IEGULDĪJUMIEM (balstoties uz izmaiņām, kas izriet no Fondu apvienošanas)

Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds ir noteicis etalona indeksu, lai ieguldītāji var vienkāršāk novērtēt apakšfonda iepriekšējos darbības rezultātus.

Finasta Emerging Europe Bond Apakšfondam ir zemāka pārvaldīšanas maksa (1%) salīdzinājumā ar Latvijas fondiem: Finasta Obligāciju fondu (1,50%) un Finasta Sabalansēto fondu (1,75%).

Finasta Emerging Europe Bond apakšfondam šobrīd ir par pus procentu augstāka izplatīšanas maksa nekā Finasta Obligāciju Fondam (taču tā ir tāda pati kā Finasta Sabalansētajam fondam). Tomēr maksimālā izplatīšanas maksa, kas var tikt piemērota saskaņā ar apakšfonda noteikumiem, ir zemāka un ir tikai 2,00%, kamēr abiem pārējiem pievienojamajiem fondiem, kas savu darbību pārtrauks, maksimālā izplatīšanas maksa ir 3,00%. Izplatīšanas maksas, kas tiek piemērotas no šodienas, tiek publicētas mājaslapā www.invl.com un var tikt palielinātas vai samazinātas apakšfonda Nolikumā un Prospektā noteikto maksimālo robežu ietvaros ar apakšfonda pārvaldes sabiedrības valdes lēmumu.

Būtu jāatzīmē, ka starpība izplatīšanas maksās starp apvienojamajiem fondiem neietekmēs pašreizējos likvidējamo fondu dalībniekus, jo viņi jau ir iegādājušies fonda ieguldījumu apliecības saskaņā ar Finasta Obligāciju fonda un/vai Finasta Sabalansētā fonda noteikumiem. Tādējādi, izplatīšanas maksu izmaiņas viņus neietekmēs.

Turētājbankas maksām, kas noteiktas Finasta Emerging Europe Bond apakšfondam, ir salīdzinoši zemāki ierobežojumi un nav obligātu ikmēneša maksājumu, salīdzinājumā ar turētājbankas maksām, kas noteiktas Finasta Obligāciju fondam un Finasta Sabalansētajam fondam.

Audita maksai, kas noteikta Finasta Emerging Europe Bond apakšfondam, ir relatīvi augstāks ierobežojums (maksimāli 1%), bet apvienojamajiem fondiem ir samērā dažāda izmaksu grupēšana (t.i., Finasta Emerging Europe Bond apakšfonds atsevišķi izšķir maksas finanšu starpniekiem, bet Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds iekļauj šīs maksas pie citiem izdevumiem). Tā kā Finasta Emerging Europe Bond apakšfonds ir reģistrēts Lietuvas Centrālajā Depozitārijā un ir iekļauts NASDAQ OMX Viļņa ieguldījumu fondu sarakstā, tam ir papildus izdevumi un maksas, taču maksimālais ierobežojums šo maksu segšanai no apakšfonda aktīviem ir zemāks – maksimāli 1,00% (Finasta Obligāciju fondam un Finasta Sabalansētajam fondam tas ir maksimāli 1,5%).

Kopējie maksimālie maksājumi, kas tiek segti no fonda mantas, Finasta Emerging Europe Bond apakšfondam ir gandrīz divreiz zemāki – tikai 2% no apakšfonda vidējās gada neto aktīvu vērtības. Savukārt Finasta Obligāciju fonds maksājumu maksimālais apmērs ir 3,70% no fonda neto aktīvu gada vidējās vērtības un Finasta Sabalansētais fonds - 3,95% no fonda neto aktīvu gada vidējās vērtības.

Turklāt, salīdzinot pastāvīgās izmaksas visiem apvienojamajiem fondiem 2014. gadā, proporcionāli Finasta Emerging Europe Bond apakšfondam tās ir viszemākās no visiem trim. Apakšfonda neto aktīvu vērtība ir visaugstākā, tādējādi dažas no fiksētajām izmaksām (kas attiecas uz visiem trim fondiem) kļūst relatīvi mazākas (piemēram, maksas audita kompānijām), jo maksas, ko apakšfondam piemēro tieši (piemēram, izdevumi par banku pakalpojumiem) tiek sadalītas starp lielāku ieguldītāju skaitu.

Iespējas mainīt apakšfondus. Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētais fonda dalībniekiem pēc kļūšanas par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībniekiem būs tiesības mainīt ieguldījumu apliecības, izvēloties starp Finasta Umbrella Fund apakšfondiem. Šī ir ļoti ērta iespēja, pārvaldot savus ieguldījumus, jo mainot ieguldījumu apliecības uz cita apakšfonda ieguldījumu Finasta Umbrella Fund ietvaros, tiek piemērots tās dienas cena, kurā saņemts pieprasījums mainīt ieguldījumu apliecības, un maksājums 0,25% apmērā tiek ieturēts tikai vienu reizi. Lai iegūtu vairāk informācijas par iespēju mainīt apakšfondus, lūdzu, skatiet Apakšfonda prospektu.

Noteikumi ieguldījumu apliecību pirkšanai un atpirkšanai. Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda dalībnieki pēc kļūšanas par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībniekiem, būs tiesīgi tirgoties ar tiem piederošajām ieguldījumu apliecībām NASDAQ OMX Vilnius regulētajā tirgū, Baltijas regulētajā tirgū, iesniedzot attiecīgu rīkojumu jebkuram publiskās tirdzniecības starpniekam NASDAQ OMX Vilnius regulētā tirgus darba dienās un darba laikā saskaņā ar procedūru, kas noteikta NASDAQ OMX Vilnius regulētā tirgus noteikumos.

Pēc Fondu apvienošanas, kad Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds abi tiks iekļauti Finasta Emerging Europe Bond apakšfondā, Pārvaldes Sabiedrība izmantos Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda turētājbanku.

Fondu turētājbankas pirms Fondu apvienošanas:

 1. Finasta Obligāciju fonda turētājbanka - Swedbank, AS, reģistrācijas numurs: 4003074764, galvenais birojs: Balasta dambis 15, LV-1048, Rīga, Latvija (turpmāk – Swedbank turētājbanka);
 2. Finasta Sabalansētā fonda turētājbanka – Swedbank, AS, reģistrācijas numurs: 40003074764, galvenais birojs: Balasta dambis 15, LV-1048, Rīga, Latvija (turpmāk – Swedbank turētājbanka);
 3. Finasta Emerging Europe Bond apakšfonds turētājbanka – AB SEB bank, reģistrācijas numurs: 112021238, galvenais birojs: Gedimino ave 12, LT-01103, Viļņa, Lietuva (turpmāk – SEB turētājbanka).

Izvēlētā Turētājbanka pēc Fondu apvienošanas:

 1. AS SEB bank – reģistrācijas numurs: 112021238, galvenais birojs: Gedimino ave 12, LT-01103, Viļņa, Lietuva (turpmāk – SEB turētājbanka).

Fondu apvienošanas dienā visi Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda aktīvi un saistības tiks pārvesti no fondu kontiem Swedbank turētājbankā uz iegūstošā fonda (Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds) kontiem SEB turētājbankā.

INVL Lietuva izmanto SEB bankas turētājbankas pakalpojumus visiem citiem tās pārvaldītajiem fondiem. SEB banka ir plaši pazīstama savā tirgū un turētājbanku maiņa, kā arī citas ar to saistītās izmaiņas neradīs nekādas negatīvas sekas Finasta Obligāciju fonda un/vai Finasta Sabalansētā fonda ieguldītājiem.

APVIENOŠANAS PROCEDŪRA

Fondu apvienošana notika 2016. gada 19. janvārī.

2016. gada 19. janvārī Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds tika likvidēti un visi to aktīvi un saistības tika nodotas Finasta Emerging Europe Bond Apakšfondam.

Pēc uzsāktās Fondu apvienošanas likvidējamo fondu Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds ieguldījumu apliecības tika bez maksas aizstātas ar ieguldījumu apliecībām iegūstošajā fondā Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds. Tādējādi Finasta Obligāciju fonda dalībnieki un Finasta Sabalansētā fonda dalībnieki kļuva par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībniekiem.

PIEZĪME: visas likvidējamo fondu ieguldījumu daļas dalībnieku interesēs tiks apaļotas uz augšu:

Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda ieguldījumu apliecības tiek aprēķinātas, atstājot četras zīmes aiz komata (t.i. 1,1234), savukārt Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds ieguldījumu apliecības tiek aprēķinātas, atstājot sešas zīmes aiz komata (t.i. 1,123456). Tādējādi, lai rīkotos likvidējamo fondu ieguldītāju labākajās interesēs, INVL Lietuva ir nolēmusi veikt ieguldījumu apliecību maiņu, pielietojot apmaiņas koeficientu un saņemamo ieguldījumu daļu skaitu noapaļojot līdz četrām zīmēm aiz komata t.i.:

Ja ieguldītājam pieder 10,123456 Finasta Obligāciju fonds ieguldījumu daļas un apmaiņas koeficients, kas noteikts apvienošanas dienā ir 1,12234633, ieguldītājs saņems Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda ieguldījumu daļas, kuru skaits aprēķināts šādi:

10,123456 x 1,12234633 = 11,362023688522
[noapaļošana uz augšu]
Rezultāts: 11,3621 Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda ieguldījumu daļas.

Pēc Fondu apvienošanas Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda vērtība tiks noteikta atbilstoši noteikumiem un procedūrai, kas aprakstīta apakšfonda prospektā un nolikumā, atbilstoši kuriem ieguldījumu daļas vērtība tiek noteikta, dalot apakšfonda neto aktīvu vērtību ar apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda ieguldījumu daļas vērtība tiek noteikta, atstājot četras zīmes aiz komata, un noapaļota, pielietojot matemātikā vispārpieņemtās noapaļošanas metodes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Fonda pārvaldnieks nolūkā veiksmīgi veikt Fondu apvienošanu ir noteicis laika periodu, kurā likvidējamo fondu Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds ieguldījumu apliecības netiks izlaistas, atpirktas vai apmainītas:

no 2016. gada 11. janvāra – 2016. gada 19. janvārim.

Visa informācija, kas attiecas uz likvidējamo fondu ieguldījumu apliecību izlaišanas, atpirkšanas vai apmaiņas pārtraukšanu, kā arī informācija par Fondu apvienošanas pabeigšanu tiks publicēta www.invl.com

Fondu apvienošanas pabeigšanas datumā pēc likvidējamo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību konvertācijas uz darbību turpinošā (iegūstošā fonda) ieguldījumu apliecībām tās tiks reģistrētas attiecīgos ierakstos visu Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds dalībnieku ieguldījumu kontos ar attiecīgajiem datiem uz 2016. gada 19. janvāri. Visi Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds dalībnieki, kas neizmantos tiesības atpirkt to ieguldījumu daļas, 2016. gada 19. janvārī kļūs par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds dalībniekiem.

Tā kā fondu neto aktīvu vērtība tiek aprēķināta, izmantojot uz T+1 bāzi, un publicēta ne vēlāk kā līdz pusdienlaikam 12:00 (CET+1), tehniski Fondu apvienošana notiks 2016. gada 19. janvārī, kaut arī ieraksti fonda dalībnieku ieguldījumu kontos tiks veikti 2016. gada 18. janvārī. 2016. gada 19. janvārī abi fondi – Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds – tiks iekļauti Finasta Emerging Europe Bond Apakšfondā un beigs pastāvēt.

PROCEDŪRAS LIKVIDĒJAMO FONDU IEGULDĪJUMU PORTFEĻU IZLĪDZSVAROŠANAI

Ņemot vērā pašreizējās apvienojamo fondu ieguldījumu stratēģijas, Pārvaldes Sabiedrība ir nolēmusi izlīdzsvarot abu likvidējamo fondu Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds portfeļus, jo Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda ieguldījumu stratēģijas un finanšu aktīvi pilnībā nesakrīt ar Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda ieguldījumu stratēģiju, kas ir noteikta apakšfonda dokumentos.

Ar mērķi nodrošināt Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda portfeļa diversifikācijas prasības un pieturēties pie ieguldījumu stratēģijas, kas aprakstīta apakšfonda Nolikumā un Prospektā, likvidējamo fondu pārvaldes sabiedrība Fondu apvienošanas periodā izlīdzsvaros atsevišķus finanšu instrumentus Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda portfeļos, lai tie sakristu ar Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda ieguldījumu stratēģiju. Fondu apvienošanas periodā un Fondu apvienošanas pabeigšanas dienā, abu likvidējamo fondu – Finasta Obligāciju fonds un Finasta Sabalansētais fonds – portfeļi sastāvēs vai varētu sastāvēt no skaidras naudas (euro un/vai ASV dolāru valūtās), atvasinātajiem finanšu instrumentiem (valūtas riska ierobežošanai), termiņnoguldījumiem, parāda vērtspapīriem (uzņēmumu un valdību obligācijas) vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas iegulda komercsabiedrību un valdības obligācijās, ieguldījumu daļām. Šeit pieminētie aktīvi tiks pārskaitīti uz apakšfonda bankas kontu SEB turētājbankā.

INVESTORU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR FONDU APVIENOŠANU

Periodā no šī paziņojuma saņemšanas līdz 2016. gada 11. janvārim visiem Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda dalībniekiem bija tiesības pārdot ieguldījuma apliecības bez papildu maksas. Visas Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda ieguldījumu apliecības tika atpirktas un norēķini par ieguldījumu apliecībām tika veikti saskaņā ar attiecīgā fonda prospektā ietvertajiem noteikumiem.

Ja līdz 2016. gada 11. janvārim Finasta Obligāciju fonda dalībnieks neizmanto iepriekš minētās tiesības, pēc Fondu apvienošanas tas kļūst par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībnieku.

Ja līdz 2016. gada 11. janvārim Finasta Sabalansētā fonda dalībnieks neizmanto iepriekš minētās tiesības, pēc Fondu apvienošanas tas kļūst par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībnieku.

Pirms lēmuma par ieguldījuma veikšanu pieņemšanas, Jums vajadzētu individuāli vai, izmantojot ieguldījumu konsultantu palīdzību, personīgi izvērtēt izvēlētā fonda ieguldījumu stratēģiju, piemērojamos maksājumus un visus uz ieguldījumiem attiecināmos riskus. Jums vajadzētu arī uzmanīgi izlasīt attiecīgā fonda nolikumu, prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju. Informācija par ieguldījumu fondiem, kurus pārvalda INVL Asset Management var tikt iegūta www.invl.com

CITA INFORMĀCIJA

Jebkāda papildus informācija, kas varētu būt noderīga saistībā ar šeit pieminēto Fondu apvienošanu, pieejama pēc pieprasījuma:

 1. Jebkurā INVL klientu pārstāvju birojā Viļņā vai Rīgā;
 2. Internetā www.invl.com (lietuviešu, latviešu un angļu valodā);
 3. Zvanot pa telefona numuru +370 700 55 959 vai rakstot uz e-pastu info@invl.com Lietuvā;
 4. Zvanot pa telefona numuru +371 67092988 vai rakstot uz e-pastu lv@invl.com Latvijā.

Informācija par veikto Fondu apvienošanu, investīciju fonda apmaiņas koeficients tiks publicēts tiešsaistē www.invl.com Fondu apvienošanas pabeigšanas dienā.

Finasta Umbrella Fund un tā apakšfondu (Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonds, Finasta New Europe TOP20 Apakšfonds and Finasta Russia TOP20 Apakšfonds) ieguldījumu apliecības tiek izplatītas Latvijā, izplatīšanu veic INVL Lietuva (UAB “INVL Asset Management”, reģ.nr 126263073, Gyneju iela 14, LT-01109 Viļņa, Lietuva; tālrunis +370 700 55959, e-pasts: info@invl.com).

Uzņēmums, no kura ieguldītāji Latvijā var iegūt visu informāciju, kas attiecas uz Fondu apvienošanu, infomāciju par Finasta Umbrella Fund izplatīšanu un dokumentiem, tai skaitā par Finasta Emerging Europe Bond apakšfondu, ir: INVL Latvija (IPAS “INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, Smilšu iela 7-1, LV-1050 Rīga, Latvija; tālrunis + 371 67092988, e-pasts: LV@invl.com).

Pieteikumus ieguldījumu apliecību iegādei un atpirkšanai var iesniegt “NASDAQ OMX Baltic” Baltijas Fondu centrā http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=fc&lang=en.

Aktuālās Finasta Emerging Europe Bond apakšfonda dokumentu elektroniskās versijas ir publicētās tiešsaistē:

Visi minētie dokumenti var tikt iegūti, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@invl.com vai LV@invl.com

Kļūstot par Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda dalībnieku, ieguldītājiem Latvijā ir tiesības iesniegt sūdzību par UAB “INVL Asset Management” pakalpojumiem lietuviešu, angļu un latviešu valodā, lai kura būtu sūdzības iesniedzēja prioritārā valoda, ievērojot procedūru, kas ietverta INVL Asset Management Sūdzību izskatīšanas procedūrā, kas ir pieejama fonda pārvaldnieka Lietuvas mājaslapā internetā: www.invl.com

1 Finasta Umbrella fonds ar tā apakšfondiem ir dibināts Lietuvā un to regulē Lietuvas Bankas uzraudzības institūcija. Attiecīgi UAB "INVL Asset Management" ir licencēta Lietuvā un to regulē Lietuvas Bankas uzraudzības institūcija.
2 Neatkarīgo Valstu Sadraudzība