Informācija investoriem

Publicēts: 19.01.2016.

Informācija klientiem par fondu apvienošanas pabeigšanu

“INVL Asset Management” aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi Lietuvā un Latvijā ar šo paziņo, ka 2016.gada 19.janvārī  divi Latvijā reģistrētie ieguldījumu fondi “Finasta Obligāciju Fonds” un “Finasta Sabalansētais Fonds” veiksmīgi tika iekļauti Lietuvā reģistrētā “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonda sastāvā, kurš ir viens no četriem “INVL Umbrella Fund” apakšfondiem.

Pēc fondu apvienošanās:

- “Finasta Obligāciju fonda” un “Finasta Sabalansētā fonda” darbība ir izbeigta;
- “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonds turpina darboties ar lielāku dalībnieku skaitu un lielāku aktīvu apjomu.

Visi klienti, kuru īpašumā 2016. gada 18.janvārī bija “Finasta Obligāciju fonds” daļas, pabeidzot apvienošanos ieguvuši “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonda daļas, kas tika konvertētas pēc maiņas attiecības 0,29743133.

Visi klienti, kuru īpašumā 2016. gada 18.janvārī bija “Finasta Sabalansētais fonds” daļas, pabeidzot apvienošanos ieguvuši “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonda daļas, kas tika konvertētas pēc maiņas attiecības 0,30653823.

“INVL Umbrella” fonds, tagad tāpat kā agrāk, sastāv no četriem apakšfondiem: “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonds, “INVL Russia Top20” apakšfonds, “INVL New Europe Top20” apakšfonds un “INVL Global Flexible” apakšfonds.

Ar sākotnējo paziņojumu par šo fondu apvienošanu var iepazīties šeit.

***
Publicēts: 8.01.2016.

Informācija ieguldītājiem par “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” tirdzniecības operācijām laika periodā no 2016. gada 11.janvāra līdz 19.janvārim.

IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā – Fonda pārvaldnieks) papildus atgādina par gaidāmo fondu apvienošanu un uzsver tālāk norādīto informāciju.

Lai veiksmīgi pabeigtu fondu apvienošanu 2016.gada 19. janvārī, “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” Fondu pārvaldnieks ir noteicis laika posmu, kura laikā neviena šo ieguldījumu fondu apliecība netiks  emitēta, izpirkta vai konvertēta, tas ir laika posmā no 2016.gada 11 janvāra līdz 2016.gada 19. janvārim.

Pēc fonda apvienošanās:
- Turpinās darboties (saņēmēja) fonds būs – “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonds (ISIN: LCIF 00000468);
- Darbību pārtraukušais fonds – “Finasta Obligāciju fonds” (ISIN LV0000400257);
- Darbību pārtraukušais fonds – “Finasta Sabalansētais fonds” (ISIN LV0000400265).

Dienā, kad tiks pabeigta fondu apvienošanu, pēc darbību izbeigušo fondu ieguldījumu daļu konvertēšanas  darbību turpinošajam (saņēmēja) fondam, visi atbilstošie “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” dalībnieku ieraksti tiks reģistrēti ar attiecīgajiem datiem viņu ieguldījumu kontos 2016. gada 18. janvārī, ja šie dalībnieki nebūs izmantojusi savas tiesības izpirkt savu ieguldījumu vienības līdz

2015.gada 11.janvārim, tad 2016.gada 19.janvārī šie dalībnieki kļūs par “INVL Emerging Europe Bond” apakšfonda daļu turētajiem.

2016.gada 19. janvārī abi fondi – “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais Fonds” - tiks iekļauti “INVL Emerging Europe Bond” apakšfondā un beigs pastāvēt.

***
Publicēts: 3.12.2015.

Saņemot atbilstošo uzraugošo institūciju atļauju, IPAS ”INVL Asset Management” (turpmāk Fonda pārvaldnieks) paziņo par uzņēmuma pārvaldīto ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu.

Latvijā reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Obligāciju fonds un atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Sabalansētais fonds” tiks iekļauts Lietuvā reģistrētā harmonizētajā atvērtā ieguldījumu fonda “INVL Umbrella Fund” – “INVL Emerging Europe Bond” Apakšfonds (ISIN: LTIF00000468) - sastāvā.

Abi minētie fondu pārvaldīšanas uzņēmumi pieder vienai finanšu grupai – AB “Invalda INVL”: IPAS „INVL Asset Management“ (Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda pārvaldnieks) , UAB „INVL Asset Management“ (INVL Emerging Europe Bond Apakšfonda pārvaldnieks).

Šī lēmuma pieņemšanu ir sekmējuši centieni izveidot pamatu potenciāli spēcīgiem, aktīviem un ienesīgiem “INVL” grupas ieguldījumu fondiem, kā arī veicināt līdzekļu ieplūšanu iepriekš minētajos fondos. Paredzams, ka apvienošana būs izdevīga apvienojamo fondu dalībniekiem, sasniedzot maksimālo iespējamā ieguldījumu pieauguma rezultātu iegūstošā fonda turpmākajā darbībā.

Fondu apvienošana notiks 2016.gada 19.janvārī.

Ar papildus informāciju par fondu pārrobežu apvienošanu var iepazīties šeit: ir sniegta šeit.

More information about the merger in English is provided here.

Ar "INVL Emerging Europe Bond" fonda ieguldījumu daļu vērtības dinamiku var iepazīties šeit.