Pensiju 2.līmenis

Valsts Fondētā pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis Latvijā darbojas kopš 2001.gada un šajā līmenī uzkrātais kapitāls veidos būtisku jūsu pensijas sastāvdaļu. Valsts Fondētā pensiju shēma paredz, ka daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek uzkrāta un ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tādējādi nodrošinot ikvienam šī līmeņa dalībniekam iespēju iegūt lielāku pensiju vecumdienās.

Ja esat dzimis laika posmā no 2.07.1951. līdz 1.07.1971., tad pensiju 2.līmenim varat pievienoties brīvprātīgi, bet dzimušajiem pēc 1.07.1971. dalība pensiju 2.līmenī ir obligāta.

Atcerieties - pensiju 2. līmeņa nauda nav bezpersoniska - tas ir uzkrājums, kas ir veidots no jūsu nodokļos nomaksātās naudas. 2019.gadā pensiju 2.līmenī tiek novirzīti 6% no strādājošā bruto algas.

Pensiju 2. līmeņa līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos, atkarībā no jūsu izvēlētā pensiju plāna stratēģijas.

Pensiju 2. līmenim novirzītos līdzekļus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē katra dalībnieka personīgajā pensiju 2. līmeņa kontā un pārskaita uz izvēlēto pensiju plānu.

Pensiju 2. līmeņa priekšrocības:

  • nauda tiek uzkrāta tieši jūsu pensijai;
  • iespēja izvēlēties sev vispiemērotāko līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu;
  • nav nekādu papildu izdevumu;
  • līdzekļi tiek ieguldīti finanšu un kapitāla tirgū, tādējādi nodrošinot lielāku pensiju vecumdienās;
  • pastāv stingra valsts uzraudzība, tādēļ nav jāuztraucas par līdzekļu drošību;
  • iespēja reizi kalendārajā gadā mainīt izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu 2 reizes gadā (viena pārvaldītāja ietvaros).

 Pensiju 2. līmenī uzkrāto līdzekļu saņemšana

Saņemt pensiju 2. līmenī uzkrātos līdzekļus var, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu. Pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir iespēja izvēlēties, vai pievienot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pensiju 1. līmeņa kapitālam un saņemt pensijas uzkrājumu kopā, vai iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi un saņemt regulārus maksājumus saskaņā ar apdrošināšanas polises noteikumiem.

Pensiju 2. līmeņa uzraudzība

Pensiju 2. līmeņa darbības uzraudzību nodrošina valsts, veicot stingru līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku kontroli. No valsts puses pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldīšanas uzraudzību veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Līdzekļu pārvaldītāju uzrauga arī turētājbanka, pirms katra darījuma veikšanas pārliecinoties, vai līdzekļi tiek ieguldīti saskaņā ar katra pensiju plāna prospektu.
 
Izvēloties pensiju plānu, mēs rekomendējam izvēlēties to, kurš atbilst jūsu vecumam. 

Mēs piedāvājam šādus pensiju 2. līmeņa plānus:

  • "INVL MAKSIMĀLAIS 16+" IP
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu stratēģija, kas paredz, ka līdz 75% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu. Iesakām izvēlēties ieguldītājiem no 16 līdz 46 gadu vecumam vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.
  • "INVL EKSTRA 47+" IP
Dalībniekiem vecumā no 47 līdz 53 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju, ieguldījumu daļu akcijās līdz 50 procentiem. Akciju cenas var piedzīvot būtiskas svārstības un var radīt zaudējumus īstermiņā. Šī akciju tirgus īpatnība atspoguļo augstāku plāna daļas svārstību risku īsā laika posmā, tomēr ilgtermiņā ieguldījumi parasti būs pelnoši.
  • "INVL KOMFORTS 53+" IP
Dalībniekiem vecumā no 53 līdz 57 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu ar sabalansētu ieguldījumu stratēģiju, ieguldījumu daļu akcijās līdz 25 procentiem, bet pārējo daļu ieguldīt obligācijās un termiņnoguldījumos. Šādam pensiju plānam būs mazākas daļas vērtības izmaiņas īstermiņā, kas atspoguļo zemāku uzņemto risku, taču arī plāna ienesīgums būs zemāks nekā plānam, kas iegulda visus līdzekļu akcijās.
  • "INVL konservatīvais 58+" IP

Dalībniekiem vecumā virs 58 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu ar konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, ar 100 procentu ieguldījumu mazāk riskantos vērtspapīros, obligācijās un termiņnoguldījumos, jo tuvojoties pensijas vecumam nav ieteicams pakļaut savus uzkrājumus augstam investīciju riskam.

KĀ PIETEIKTIES?

Pieteikties mūsu pensiju 2.līmeņa pensiju plāniem ir pavisam vienkārši – to var izdarīt:

vai jebkurā Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

Noskaidrot savu pensiju 2.līmeņa uzkrājuma apmēru Jūs varat valsts e-pakalpojumu portalā www.latvija.lv 

vai Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.


PAPILDUS INFORMĀCIJA

Ja jums ir jautājumi vai jūs vēlaties uzzināt vairāk par mūsu pārvaldītajiem pensiju plāniem, lūdzu zvaniet  pa tālr: 67 092 988 vai rakstiet mums uz LV@invl.com.
 
Plašāku informāciju par pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu ieguldījumu stratēģijām, lūdzu lasiet mūsu pensiju plānu dokumentos.

Noderīga informācija un saites


Informācija par pensiju sistēmu Latvijā un visiem pensiju pārvaldītājiem: www.manapensija.lv

Valsts Sociālās aģentūras sagatavota informācija: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/2-pensiju-limenis/

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavota informācija: http://klientuskola.lv/lv/ Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju plāna dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko pārvalda "INVL Asset Management".  Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, IPAS "INVL Asset Management" nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 
 
Ieguldījumi otrā un trešā līmeņa pensiju plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. 

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus "INVL Maksimālais 16+", „INVL Ekstra 47+", „INVL Komforts 53+", „INVL Konservatīvais 58+"  pārvalda IPAS „INVL Asset Management", reģ.nr. 40003605043, biroja un juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: LV@invl.com. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka". Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management" birojā. Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.