Finasta Sabalansētais fonds

Lūdzu ņemiet vērā, ka 2016. gada 19.janvārī šis fonds tika pievienots “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfondam, kuru pārvalda “INVL Asset Management” UAB. Vairāk informācijas par veikto fondu apvienošanu ir sniegta šeit.

Stratēģija
Sabalansētā stratēģija. Investējot sabalansētajā fondā, klients iegūst adekvātu ienesīguma līmeni ar optimālu riska pakāpi. Portfeļa konservatīvā daļa (ieguldījumi obligācijās) saglabā pamatkapitālu un novērš inflācijas negatīvās sekas, kamēr portfeļa agresīvā daļa (investīcijas akcijās) nodrošina kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2007-01-25
Rekomendējamais minimālais ieguldījumu termiņš Vairāk par 2 gadiem
Riska līmenis Vidēja
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Reģions Visa pasaule
Komisijas
Par pirkšanu 1,00 %
Pārvaldīšanas 1,75 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 11,1372 EUR   (2015-01-19)
Līdz 11,2559 EUR   (2016-01-18)
Izmaiņas 1,07%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2016-01-18
Vērtība 11,2559 EUR
Neto aktīvi 884.411,8249 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,05
Nedēļa -0,22
1 mēnesis -1,15
Trīs mēneši 1,01
Kārtējā gadā 0,00
Gads 1,28
Visi -

Ieguldījumu fondu vēsturiskie ienesīguma rezultāti atspoguļo fonda darbības rezultātus par iepriekšējo periodu. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu atdeve iepriekš bija pozitīva, tā ne vienmēr var būt nākotnē, jo ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan kristies. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība negarantē ieguldījumu rentabilitāti. Ar jaunākajām ieguldījumu fondu daļas vērtībām var iepazīties www.invl.com.

Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas, jums vajadzētu individuāli vai ar investīciju konsultantu palīdzību personīgi izvērtēt izvēlētā fonda ieguldījumu stratēģiju, piemērojamās komisijas maksas un visus ar ieguldījumiem saistītos riskus. Jums vajadzētu arī rūpīgi izlasīt fonda nolikumu, prospektu un Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu. Visiem fondiem ir etalona indeksi, kas ir izvēlēti, lai pēc iespējas precīzāk atainotu ieguldījumu stratēģiju (aktīvu veidus un proporcijas), tie tiek norādīti katra fonda nolikumā un prospektā, kā arī stratēģiskā fonda ieguldījumu sadale.

Visai sniegtajai informācijai ir reklāmas raksturs un to nevar interpretēt kā ieteikumu, piedāvājumu vai uzaicinājumu veikt ieguldījumus IPAS „INVL Asset Management” pārvaldītajos fondos. Šeit sniegtā informācija nevar būt pamats jebkādām vēlāk noslēgtam līgumam. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, IPAS ”INVL Asset Management” nav atbildīga par neprecizitātēm vai izmaiņām informācijā, vai par zaudējumiem, kas var rasties, ja ieguldījumi ir veikti, pamatojoties uz šo informāciju.